Λογοθεραπευτική αξιολόγηση

Τι περιλαμβάνει μια Λογοθεραπευτική αξιολόγηση;

Κατά τη Λογοθεραπευτική αξιολόγηση, ο Λογοθεραπευτής εξετάζει το επίπεδο των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων του παιδιού, σε συνάρτηση με τη χρονολογική του ηλικία. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το είδος της δυσκολίας που μπορεί να έχει, δίνονται οι αντίστοιχες δοκιμασίες και τεστ.

Για μερικά παιδιά, ειδικά σε αυτά μικρότερης ηλικίας, η αξιολόγηση γίνεται μέσω του παιχνιδιού. Σκοπός είναι να διερευνηθούν οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ο τρόπος με τον οποίο το παιδί κατανοεί τον λόγο, αλλά και για να αξιολογηθεί η προφορική έκφραση και η ικανότητά του να αρθρώνει τους λεκτικούς ήχους.

Σε μεγαλύτερα παιδιά δίνονται συνήθως δοκιμασίες που αξιολογούν την αφηγηματική και περιγραφική ικανότητα, την αντίληψη σύνθετων και αφηρημένων εννοιών καθώς και τη γραπτή έκφραση. Σε κάθε περίπτωση, μία αξιολόγηση προσαρμόζεται στην ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού. Για μια ολοκληρωμένη εικόνα, είναι απαραίτητη η λήψη του ιστορικού εξέλιξης λόγου του παιδιού, το οποίο παρέχεται από τους γονείς.

Τι περιλαμβάνει μια Λογοθεραπευτική αξιολόγηση;

Κατά τη Λογοθεραπευτική αξιολόγηση, ο Λογοθεραπευτής εξετάζει το επίπεδο των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων του παιδιού, σε συνάρτηση με τη χρονολογική του ηλικία. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το είδος της δυσκολίας που μπορεί να έχει, δίνονται οι αντίστοιχες δοκιμασίες και τεστ.

Για μερικά παιδιά, ειδικά σε αυτά μικρότερης ηλικίας, η αξιολόγηση γίνεται μέσω του παιχνιδιού. Σκοπός είναι να διερευνηθούν οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ο τρόπος με τον οποίο το παιδί κατανοεί τον λόγο, αλλά και για να αξιολογηθεί η προφορική έκφραση και η ικανότητά του να αρθρώνει τους λεκτικούς ήχους.

Σε μεγαλύτερα παιδιά δίνονται συνήθως δοκιμασίες που αξιολογούν την αφηγηματική και περιγραφική ικανότητα, την αντίληψη σύνθετων και αφηρημένων εννοιών καθώς και τη γραπτή έκφραση. Σε κάθε περίπτωση, μία αξιολόγηση προσαρμόζεται στην ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού. Για μια ολοκληρωμένη εικόνα, είναι απαραίτητη η λήψη του ιστορικού εξέλιξης λόγου του παιδιού, το οποίο παρέχεται από τους γονείς.